Leveringsvoorwaarden van SUE & The Alchemists

Hier vind je de leveringsvoorwaarden van SUE & The Alchemists. Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Terms & Conditions SUE & The Alchemists

Algemene Leveringsvoorwaarden SUE & The Alchemists

1. Toepasselijkheid
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op offertes, aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de dienstverlening van SUE & The Alchemists B.V., handelend onder de naam SUE & The Alchemists, hierna verder te noemen SATA, en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden en leveringen door of namens SATA.
b. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen.
c. Toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Offertes en Aanbiedingen
a. Aanbiedingen zijn vrijblijvend. Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen. Prijzen zijn exclusief BTW.
b. In aanbiedingen en offertes vermelde termijnen zijn steeds indicatief en beginnen pas te lopen vanaf het moment dat de opdrachtgever alle verzochte informatie en materialen correct, volledig en bruikbaar heeft aangeleverd.

3. Opdrachten
a. De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging door SATA van de opdracht.
b. SATA start niet eerder met de uitvoering van de opdracht dan na ontvangst van een PO-nummer indien van toepassing.
c. Honorering van SATA vindt plaats conform de afspraken vastgelegd in de opdracht c.q. de begroting.
d. SATA is gerechtigd om derden in te inschakelen bij de uitvoering van de opdracht.
e. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, en/of wijzigingen in de planning zijn pas bindend indien deze tijdig en schriftelijk zijn overeengekomen.
f. Wijzigingen in de opdracht en/of de planning en/of een te laat aanleveren van informatie en materialen door opdrachtgever kunnen tot gevolg hebben dat de eerder overeengekomen termijnen/doorlooptijden niet haalbaar zijn.
g. De meerkosten ten gevolge van wijzigingen en of te late aanlevering komen ten laste van de opdrachtgever. SATA informeert de opdrachtgever zo snel mogelijk over de financiële en/of kwalitatieve gevolgen.

4. Verplichtingen opdrachtgever
a. De opdrachtgever verstrekt SATA alle informatie en materialen, die relevant zijn voor een juiste en kwalitatieve uitvoering van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en wijze.
b. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en materialen.
c. De opdrachtgever spant zich in voor een actieve participatie van de voor of namens hem aan het traject deelnemende personen ten einde zo een succesvolle afronding van de opdracht te bevorderen.
d. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de aan het traject deelnemende personen gebonden zijn aan de met betrekking tot de voor hen relevante artikelen van deze voorwaarden (art 7 aansprakelijkheid, art 8 Vertrouwelijkheid en geheimhouding, art 9 intellectuele eigendom en art 10 privacy).

5. Verplichtingen SATA
a. SATA levert een inspanningsverplichting en voert de overeenkomst uit conform de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
b. SATA zal gekwalificeerde experts inzetten gedurende het traject en spant zich in voor een succesvolle afronding van de opdracht.
c. SATA zal de van de opdrachtgever in het kader van de opdracht ontvangen informatie en materialen vertrouwelijk behandelen en deze desgewenst na afloop van de opdracht aan de opdrachtgever retourneren en of vernietigen.

6. Facturering en Betaling
a. SATA factureert 75% van de in de geaccordeerde begroting overeengekomen bedragen voorafgaand per fase van het traject en 25% na afloop.
b. SATA hanteert een betalingstermijn van 15 dagen met dien verstande dat de eerste tranche van 75% voor aanvang van het traject op het opgegeven IBAN-rekeningnummer moet zijn ontvangen. Bezwaar tegen (een gedeelte van) een factuur en/of de uitvoering laat de plicht tot tijdige en volledige betaling van de factuur onverlet.
c. In geval van niet, niet-tijdige of niet-volledige nakoming van de betalingsverplichting, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat aanmaning is vereist. Vanaf het moment van verzuim is de opdrachtgever over de hoofdsom de wettelijke handelsrente verschuldigd. SATA is vanaf dat moment gerechtigd haar verplichtingen op te schorten, totdat opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
d. In geval opdrachtgever in gebreke blijft, zal SATA tot invordering overgaan en komen alle redelijke kosten van invordering voor rekening van opdrachtgever, met een minimum van € 250, -.

7. Aansprakelijkheid
a. Iedere aansprakelijkheid van SATA en enig (rechts)persoon die bij de totstandkoming en/of uitvoering van de overeenkomst is ingeschakeld (hierna te noemen SATA plus), is steeds beperkt tot directe schade en tot de voor de opdracht overeengekomen prijs.
b. SATA plus is niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, of andere zaken, geen uitgezonderd.
c. SATA plus is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van eigendommen van de voor of namens opdrachtgever aan sprints, workshops, trainingen, vergaderingen en/of andersoortige sessies deelnemende personen.
d. SATA plus is niet aansprakelijk voor fouten van welke aard ook in de van haar afkomstige door begeleiders en docenten gebruikte bescheiden en materialen, zoals bedoeld hierna in artikel 8.a, en/of in de door hen mondeling verstrekte informatie en adviezen.
e. Aansprakelijkheid van SATA plus voor schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid is niet uitgesloten.

8. Vertrouwelijkheid en Geheimhouding
a. De opdrachtgever en SATA (hierna: partijen) zijn over en weer vertrouwelijke behandeling en geheimhouding verschuldigd ten aanzien van de door hen ter beschikking gestelde gegevens, informatie, opdrachten, werkzaamheden en materialen, waaronder begrepen de van SATA afkomstige offertes, ideeën, adviezen, concepten en andere bescheiden en materialen, zoals maar niet beperkt tot syllabi, publicaties, templates, modellen, systemen, strategieën, structuren, tools, logo’s en pay-offs (hierna: ‘de gegevens’), die naar hun aard vertrouwelijk zijn en/of hebben te gelden als beschermd door enig recht van intellectuele eigendom of recht op bescherming van bedrijfsgeheimen.
b. Partijen zullen ‘de gegevens’ uitsluitend gebruiken in het kader van de verwerving en/of uitvoering van de opdracht en deze niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming delen met derden anders dan de personen die voor of namens opdrachtgever aan het traject deelnemen dan wel voor of namens SATA een bijdrage leveren aan de uitvoering ervan.
c. Ieder verdergaand gebruik of exploitatie van ‘de gegevens’ levert een inbreuk en daarmee overtreding van deze bepaling op.
d. Partijen verplichten zich ertoe van zowel de in het vorige lid bedoelde personen als derden eenzelfde vertrouwelijke behandeling en geheimhouding van ‘de gegevens’ te verlangen.

9. Intellectuele eigendomsrechten
a. De intellectuele eigendomsrechten, zoals auteurs-, model-, merk- en handelsnaamrechten op de grafische interface van de website van SATA en op de teksten en afbeeldingen daarop, en op de door SATA in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtgever en de voor of namens hem aan het traject deelnemende personen verstrekte materialen, zoals maar niet beperkt tot syllabi, publicaties, templates, modellen, systemen, strategieën, structuren, tools, logo’s en pay-offs, rusten exclusief bij SATA en / of derden, waarmee SATA licentie-afspraken heeft.
b. De door SATA verstrekte materialen zijn uitsluitend voor eigen gebruik bestemd in het kader van de opdracht en mogen door de opdrachtgever en de aan het traject deelnemende personen alleen worden gebruikt binnen het kader daarvan.
c. Ieder vergaand gebruik of exploitatie van deze materialen levert een inbreuk en daarmee overtreding van deze bepaling door de opdrachtgever op.

10. Privacy
a. De gegevens, die de opdrachtgever verstrekt, worden door SATA uitsluitend gebruikt voor administratieve en communicatieve redenen verband houdend met het traject en de uitvoering ervan.
b. Mogelijk worden er tijdens of bij de afsluiting van het traject foto’s van participanten gemaakt ten behoeve van de aan sprints, workshops, trainingen, vergaderingen en/of andersoortige sessies gerelateerde publiciteit van SATA via internet en sociale media. Voorafgaand aan het maken van foto’s zal toestemming gevraagd worden. Deze toestemming kan altijd worden herroepen.
c. SATA handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie het privacy statement van SATA B.V. op de website.

11. Bijeenkomsten
a. Indien is overeengekomen dat een bijeenkomst plaats vindt bij opdrachtgever dient opdrachtgever zelf zorg te dragen voor catering, beamer, flipover, markers, post-its en eventueel andere benodigde materialen en voorzieningen, tenzij uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk anders is afgesproken. Tevens zullen dan door SATA additioneel reis-, parkeer- en verblijfkosten voor docenten en begeleiding ter plaatse in rekening worden gebracht.

12. Annulering
a. Annulering van de opdracht door de opdrachtgever is uitsluitend mogelijk voor de aanvangsdatum van het traject. Daarbij gelden de navolgende annuleringskosten (% van de overeengekomen opdracht c.q. begroting) die door SATA alsdan in rekening gebracht kunnen worden:
i. Tot twee maanden ervoor: 20%
ii. Tussen twee maanden en één maand ervoor: 25%
iii. Tussen één maand en 2 weken ervoor: 50%
iv. Minder dan 2 weken ervoor: 100%

13. Overmacht
a. In geval partijen door overmacht verhinderd zijn de overeengekomen opdracht volledig en/of tijdig uit te voeren, hebben zij het recht de uitvoering op te schorten of, nadat twee maanden na het ontstaan van de overmacht verstreken is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden met een schriftelijke verklaring, zonder tot schadevergoeding te zijn gehouden. Opdrachtgever zal in dat geval de kosten van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht vergoeden.
b. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW worden tot omstandigheden van overmacht mede gerekend onteigening of confiscatie van voorzieningen; oorlog, vijandelijkheden, rebellie, terroristische activiteiten, lokale, regionale of nationale noodsituaties, sabotage of rellen; aardbeving, overstroming of andere extreme gevolgen van ongewoon zware weersomstandigheden; brand, explosies of andere rampen; epidemieën, pandemieën, quarantainemaatregelen; stroomstoring, computervirus, computer hack, storing in telecommunicatie-infrastructuur; overheidsmaatregelen; staking en werkonderbreking; wanprestatie van toeleveranciers of andere derden en in het algemeen alle van buitenkomende onvoorzienbare oorzaken en omstandigheden waar partijen geen invloed op hebben.

14. Boetes en Geschillen
a. Indien de opdrachtgever het bepaalde in artikel 8 (vertrouwelijkheid en geheimhouding) en/of art 9 (intellectuele eigendom) overtreedt, ongeacht of de overtreding aan hem kan worden toegerekend, verbeurt de opdrachtgever jegens SATA zonder voorafgaande ingebrekestelling of juridische procedure een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000, – (vijftigduizend euro) per overtreding en een bedrag van € 5.000, – (vijfduizend euro) per dag dat de overtreding voortduurt een en ander onverlet het recht om tevens schadevergoeding te vorderen.
b. Op deze algemene voorwaarden en de met SATA gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
c. Geschillen over deze algemene voorwaarden en de met SATA gesloten overeenkomst of die daaruit voortvloeien zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.